PAYALL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) doğrultusunda hazırlanan işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Metni, Eve Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.   (“PayALL’a”) ait mobil uygulamanın (“Uygulama”) Uygulama’nın kullanıcıları (“Kullanıcı”) tarafından kullanımı sırasında Kullanıcılar’ın PayALL ile paylaştığı kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden PayALL tarafından işlenmesine ilişkin olarak Kullanıcılar’ın bilgilendirilmesi ve 1. maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

PayALL, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır.

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Uygulama’ nın kullanımı öncesinde veya sırasında, PayALL’a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından PayALL’a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin ad, soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, bu tür verilere girmektedir.

Uygulamayı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: PayALL’un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Şirket veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket ofislerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen sebeplerle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları sınırlarında işlenecektir;

 • PayALL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ifası ve icrası ile bu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • PayALL tarafından sunulan hizmetlere ilişkin, güncel kampanya ve ödeme araçlarının kullanılabileceği bilgilerinin paylaşılması,
 • Gerekli operasyonel faaliyetlerin yapılması için,
 • PayALL tarafında Kullanıcı değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim vb. süreçlerinin yürütülmesi,
 • PayALL’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Sözleşme ile kurulan ilişkiler kapsamında ilgili kişilerle iletişim kurulması,
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Uygulama’nın kullanımı sırasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veya bu kullanım sırasında üretilen kişisel veriler elektronik ortamda toplanmakta olup KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda bu Metin kapsamında belirtilen gerekçelerle PayALL tarafından işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, işbu Metnin 1. Maddesine belirtilen gerekçelerle, grup şirketlerine, şirket yetkililerine, işbirliği yapılan ve hizmet verilen kuruluşlara, çalışılan tedarikçilere, PayALL hissedarlarına, iştiraklere, faaliyetleri yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraf ve kişilere, program ortaklarına, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi Çerçevesinde Hakları

Kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin talepleri yazılı olarak iletmesi halinde, talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel veri sahibi olan Kullanıcı aşağıdaki haklara sahiptir:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

 

 1. Rıza Gerektirmeyen Haller
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda; PayALL’un kişinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu sıfatıyla PayALL’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan PayALL’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. PayALL’a Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu  Kişisel Verilerin Korunması ve  İşlenmesi Politikası’na konu olan bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal uygulamadan güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde PayALL’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü D2 Blok No: 102 Esenler /İstanbul adresine yazılı olarak iletilebilecektir. Kullanıcı ayrıca, bu politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.